Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον Τουρισμό

Νέα

Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον Τουρισμό

Το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου» με κωδικό ΟΠΣ 5002423.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και η υλοποίηση δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης για 1.200 ωφελούμενους άνω των 18 ετών, εργαζόμενους αποκλειστικά σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται (αποκλείονται οι άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι και δημόσιοι υπάλληλοι). Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει το σύνολο των Περιφερειών της χώρας. Η κατάρτιση και η πιστοποίηση θα γίνει στην ειδικότητα «Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών και Ανάδειξης Τουριστικής Εμπειρίας (Guest Experience Expert (GEE) in Tourism)».

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει μια και μοναδική αίτηση συμμετοχής καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://training24.insete.gr/, τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής». Κάθε αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).

Για να συμπληρώσετε την αίτηση πατήστε εδώ.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του και να αναρτήσει τα δικαιολογητικά του από την Δευτέρα 10/8/2020, ώρα 9:00 έως την Τετάρτη 30/9/2020 και ώρα 23:59.

Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων για τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών (απαιτούμενων) πεδίων της Αίτησης συμμετοχής.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπερβούν τον προβλεπόμενο αριθμό θέσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας η οποία θα προκύπτει από το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο κατά την υποβολή της αίτησης.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.