Επιδότηση λογιστών για ψηφιακό εκσυγχρονισμό

Νέα

Μέχρι πότε μπορούν να καταθέσουν δήλωση για να λάβουν οικονομική ενίσχυση

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ανακοινώνει την περαιτέρω παράταση της προθεσμίας υποβολής της προβλεπόμενης Υπεύθυνης Δήλωσης των λογιστών – φοροτεχνικών και των λογιστικών γραφείων για το έτος 2022, μέχρι τις 20 Μαρτίου 2022.

Η επιπλέον παράταση της σχετικής προθεσμίας δίνεται για να προλάβουν όσοι δεν έχουν ακόμη υποβάλει την Υπεύθυνη Δήλωση για το 2022 και δεν είχαν υποβάλει ούτε για το 2021, ώστε να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» και να ενισχυθούν οικονομικά για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό τους.

Σημειώνεται επίσης, ότι η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

 Πού στοχεύει

Δεδομένων των διευρυμένων και διαρκών, πλέον, αναγκών χρήσης ψηφιακών εφαρμογών για την παροχή των υπηρεσιών τους, η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση των αυτοαπασχολούμενων λογιστών – φοροτεχνικών, καθώς και νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό τους.

Αυτοαπασχολούμενοι λογιστές – φοροτεχνικοί, κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού κατά τάξεις (οι οποίοι έχουν υποβάλει την ΥΔ του έτους 2021 ή που έχουν υποβάλει την ΥΔ του έτους 2022 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2022) και

Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών (τα οποία έχουν υποβάλει την ΥΔ για το έτος 2021 ή που έχουν υποβάλει την ΥΔ του έτους 2022 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2022).

Ο επιλέξιμος ΚΑΔ

Επιλέξιμος είναι ο ΚΑΔ: 69.20 – Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου – παροχή φορολογικών συμβουλών, καθώς και το σύνολο των υποκείμενων ΚΑΔ αυτού.

Επισημαίνεται ότι η εξέταση της ιδιότητας των Ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί με βάση στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στα σχετικά Μητρώα που τηρούνται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας μέχρι τις 28/2/2022.

Τα ποσά της επιχορήγησης

Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής της επιχείρησής του ως εξής:

Τα έσοδα προκύπτουν από το έντυπο Ε3 Φορολογικού Έτους 2020 που υποβλήθηκε το 2021, από τον πίνακα Δ1/Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, κωδικός 500 «Σύνολο Εσόδων από Πωλήσεις Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών».

Επίσης, οι δυνητικοί ωφελούμενοι, οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2021 και έως την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, μπορούν να αιτηθούν και να λάβουν 1.500€, ως ανώτερο όριο επιχορήγησης.

Τέλος, η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ψηφιακά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στη διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών».