Μεταφορά «εξπρές» των ταμειακών διαθέσιμων στην ΤτΕ

Τοπικά

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα απόφαση του υπουργείου Οικονομικών με την οποία προβλέπεται ότι εντός 30 ημερών οι φορείς της γενικής κυβέρνησης υποχρεούνται να μεταφέρουν τα πλεονάζοντα ταμειακά διαθέσιμά τους στον λογαριασμό ταμειακής τους διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Στην απόφαση που υπογράφεται από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη ορίζεται, εξάλλου, ότι από 1η Μαρτίου 2019 οι επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισμού θα καταβάλλονται υποχρεωτικά σε πίστωση του λογαριασμού αυτού.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης φορέων με την απόφαση θα επιβάλλονται κυρώσεις μεταξύ των οποίων και η μη καταβολή επιχορηγήσεων από τον προϋπολογισμό.
Οι δήμοι σε ολόκληρη την Ελλάδα αναμένουν τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της αυτοδιοίκησης προκειμένου να υλοποιήσουν ή όχι την απόφαση του Υπ. Οικονομικών.
Μεταξύ των φορέων της αυτοδιοίκησης που δεν είχαν ανταποκριθεί πριν δύο χρόνια όταν είχε ανοίξει το θέμα, όπως άλλωστε και η συντριπτική πλειονότητα των ΟΤΑ σε ολόκληρη τη χώρα, ήταν και ο Δήμος Ιωαννιτών που παρόλα αυτά σε ανύποπτη στιγμή είχε ανοίξει ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς ωστόσο να έχει καταθέσει χρήματα.
Το δημοτικό συμβούλιο άλλωστε είχε αποφασίσει κατά πλειοψηφία να μη μεταφέρει τα ταμειακά διαθέσιμα του δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η απόφαση αυτή ωστόσο είχε ακυρωθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ακολούθησε η προσφυγή σε βάρος της εν λόγω απόφασης από το δήμο Ιωαννιτών.
Όπως ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Οικονομικών Θ. Γιωτίτσας, προς το παρόν δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση, ώστε να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος διαχείρισης του θέματος.
Τα ταμειακά διαθέσιμα του δήμου Ιωαννιτών όπως είχε αναφερθεί και σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου το προηγούμενο διάστημα ανέρχονται σε 22 εκ. ευρώ περίπου εκ των οποίων τα 19 εκ. είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα Πειραιώς και τα υπόλοιπα 3 εκ. σε προθεσμιακό λογαριασμό στην Τράπεζα Ηπείρου.
Εάν ισχύσει η απόφαση Χουλιαράκη χωρίς παρέκκλιση τότε τα χρήματα θα πρέπει να μεταφερθούν στον ειδικό λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδας, σε πρώτη φάση όμως αυτό θα αφορά τα 19 εκ. ευρώ.
Για τις προθεσμιακές καταθέσεις δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς τους από τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος, όμως προβλέπεται ότι στο τέλος του προθεσμιακού λογαριασμού, απαγορεύεται ρητά η ανανέωσή του.
Μεταξύ άλλων στην απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπονται τα ακόλουθα:
Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014), ανοίγουν υποχρεωτικά λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας. Δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για τους Φορείς οι οποίοι τηρούν ήδη λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, οι Φορείς μεταφέρουν τα πλεονάζοντα ταμειακά τους διαθέσιμα, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας, από τους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου (ΣΛΘ) στον λογαριασμό τους ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Από 01/03/2019 και εφεξής, οι επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού καταβάλλονται υποχρεωτικά σε πίστωση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αιτήματα για τη καταβολή επιχορηγήσεων σε λογαριασμούς των Φορέων σε πιστωτικά ιδρύματα δεν θα γίνονται δεκτά από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ( ΓΔΟΥ) και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ( ΓΛΚ). Τα ποσά των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που κατανέμονται, βάσει των σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, στους OTA Α΄ και Β΄ Βαθμού, αποδίδονται υποχρεωτικά από την ως άνω ημερομηνία, με μεταφορά από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι εν λόγω Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Φορέα και τη σύμφωνη γνώμη της εποπτεύουσας ΓΔΟΥ και του ΓΛΚ, δύναται να εξαιρεθεί ο Φορέας από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
Σε περίπτωση που από τα στοιχεία του Φορέα προκύπτει συστηματική υπέρβαση του μέγιστου ορίου ρευστότητας, η ΓΔΟΥ ενημερώνει σχετικά το ΓΛΚ και παρέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν στον συγκεκριμένο Φορέα. Το ΓΛΚ καταρτίζει χρονοδιάγραμμα μεταφοράς πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων του Φορέα στην Ταμειακή Διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο αποστέλλεται στον Φορέα και κοινοποιείται στη ΓΔΟΥ. Ο Φορέας υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες κινήσεις για τη συμμόρφωση του με το εν λόγω χρονοδιάγραμμα.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Φορέα με το αρχικό ή το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα μεταφοράς πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων, το ΓΛΚ δύναται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 69Α του ν.4270/2014.