Από το Τμήμα Μετάφρασης στο Τμήμα Λογιστικής!

Τοπικά

Θέματα φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ηγουμενίτσα) ρυθμίζει το άρθρο 102 του πολυνομοσχεδίου για την Παιδεία που κατατέθηκε στη Βουλή. Στην ουσία προβλέπει την ολοκλήρωση των σπουδών με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ, υπό το Τμήμα Λογιστικής (Πρέβεζα). Το άρθρο έχει ως εξής:

1. Από την 1η.09.2020 οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του Τμήματος Μετάφρασης και
Διερμηνείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εντάσσονται
αυτοδικαίως στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και
Διοικητικών Επιστημών. Οι φοιτητές του προηγούμενου εδαφίου συνεχίζουν και
ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι.
εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι. Για τη
διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των
παραπάνω φοιτητών, αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής του οικείου Α.Ε.Ι.

2. Για την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών και πάσης
φύσης βεβαιώσεων, σε φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
του πρώην Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, αρμόδια είναι τα όργανα του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, χωρίς να επέχουν ακυρότητας όσα εκ των ανωτέρω εκδόθηκαν
από το Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Παρέχεται η δυνατότητα επανέκδοσης των τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων του προηγούμενου εδαφίου, σε όσους φοιτητές και απόφοιτους του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην Τ.Ε.Ι. Ηπείρου επιθυμούν την αντικατάσταση εκείνων
των οποίων έχουν εκδοθεί μέχρι και την έναρξη ισχύος του παρόντος, από το Τμήμα
Μετάφρασης και Διερμηνείας.

ΦΙΛΗΜΩΝ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ