Βρήκε έκταση το Πάρκο Αγροτικής Καινοτομίας

Τοπικά

Τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δύο ακινήτων της πρώην Γεωργικής Σχολής Κατσικά στην Περιφέρεια Ηπείρου, με σκοπό τη δημιουργία Πάρκου Καινοτομίας Πρωτογενούς και Δευτερογενούς Μεταποιητικού Τομέα με την ονομασία «Πάρκο Αγροτικής Καινοτομίας» αποφάσισε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Η σημαντική αυτή απόφαση για την Ήπειρο έγινε γνωστή χθες, επιστεγάζοντας τις προσπάθειες που έχουν γίνει από πλευράς της Περιφέρειας Ηπείρου με την υποστήριξη και άλλων φορέων. 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη σχετική απόφαση, το εν λόγω πάρκο θα φιλοξενεί δράσεις σχετικές με ερευνητικούς σκοπούς σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθώς και δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα, ενώ η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης ορίζεται σε 25 έτη με δυνατότητα παράτασης με ανώτατο όριο τα δέκα έτη. 

Από την άλλη πλευρά η Περιφέρεια έχει και ορισμένες υποχρεώσεις, όπως:

α) Να χρησιμοποιεί το ακίνητο για τη χρήση για την οποία του παραχωρήθηκε. Απαγορεύεται η εκμίσθωση, καθώς και η παραχώρηση της χρήσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτο πρόσωπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεσή μας. 

β) Να κάνει καλή χρήση του ακινήτου. Απαγορεύεται η κατάληψη άλλων χώρων γύρω από το παραχωρούμενο ακίνητο και η τοποθέτηση σε αυτό μηχανημάτων, εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή αντικειμένων, που μπορεί να βλάψουν το ακίνητο ή να ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον. 

γ) Να καταβάλλει κάθε δαπάνη που βαρύνει το ακίνητο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

δ) Σε όλη τη διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης, έχει την αποκλειστική ευθύνη συντήρησης και επισκευής ζημιών ή βλαβών του παραχωρούμενου ακινήτου. 

Επιπλέον, οφείλει κατά τις εργασίες αναστήλωσης-αξιοποίησης των εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων, οι οποίες γειτνιάζουν με τις εγκαταστάσεις του Τμήματος Γ.Ε.Α.Λ. Ηπείρου και Δ. Μακεδονίας, να μεριμνήσει ώστε να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, απομονώνοντας το εργοτάξιο από το κτήριο του Τμήματος Γ.Ε.Α.Λ. και τηρώντας αυστηρά τους προβλεπόμενους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά τη διάρκεια των τεχνικών εργασιών, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη διέλευση τόσο του προσωπικού όσο και του συναλλασσόμενου κοινού. 

Τέλος, η Περιφέρεια, όσον αφορά τη συνεργασία με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, οφείλει να μην παρακωλύει την εύρυθμη εκπαιδευτική λειτουργία της Γαλακτοκομικής ΕΠΑΣ και του Οικοτροφείου της, από τυχόν μελλοντικές δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν, να μην υλοποιήσει δραστηριότητες που ανταγωνίζονται ή παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο τις δομές και τις υπηρεσίες του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ γενικότερα, να εξακολουθήσει να παρέχει υπηρεσίες ευπρεπισμού και συντήρησης στα ακίνητα στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου τη διατήρηση του ζωικού κεφαλαίου του Τμήματος Γάλακτος και να παρέχει κατά προτεραιότητα τη δυνατότητα συνεργασίας με το «Πάρκο Καινοτομίας», μέσω ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων. Επίσης, όσον αφορά τις κτηριακές εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου “ΔΗΜΗΤΡΑ” Ιωαννίνων, ο χώρος αυτός να χρησιμοποιηθεί ως εκθετήριο αγροτικών προϊόντων και τροφίμων της Ηπείρου. 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ