Έρχεται ο Γραμματέας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Τοπικά

Με τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών

Επιστρέφει η θέση του Γραμματέα ως επικεφαλής των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με καθήκοντα παράλληλα με αυτά του Συντονιστή.

Με τροπολογία του υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση προΐσταται Γραμματέας, (όπως και την περίοδο 2000-2017), που καταλαμβάνει θέση μετακλητού υπαλλήλου με απολαβές ειδικού γραμματέα υπουργείου.

Διορίζεται και παύεται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, με τον οποίο υπογράφει «Συμβόλαιο Απόδοσης», που περιλαμβάνει τους στόχους και τις δράσεις που αναλαμβάνει κατά διάρκεια της θητείας του.

Ο γραμματέας είναι υπεύθυνος για την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής για θέματα που αφορούν την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση «ο επιτελικός χαρακτήρας της θέσης του γραμματέα δικαιολογείται από την ανάγκη για ταχύ και αποτελεσματικό συντονισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο πλαίσιο του επιτελικού κράτους».

Η θέση του συντονιστή, που από το 2017 προϊσταται των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, διατηρείται και πλέον αναλαμβάνει ρόλο που κατ’ αντιστοιχία επιτελούν στα υπουργεία οι υπηρεσιακοί γραμματείς, δηλαδή επικεντρώνεται σε θέματα καθημερινής λειτουργίας της υπηρεσίας. Είναι υποχρεωτικά μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή ΙΔΑΧ με αυξημένα τυπικά προσόντα και πολλά έτη εμπειρίας και επιλέγεται μέσω μίας απαιτητικής διαδικασίας υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, που εισάγεται στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση σήμερα Πέμπτη 7 Ιουλίου, με τίτλο «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών».