Έφερε δυσκολίες για τον Φορέα Διαχείρισης η πανδημία

Τοπικά

Απολογισμό πεπραγμένων έκανε ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Φίλιππας Φίλιος.

Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, η λίμνη βρίσκεται σε καλή κατάσταση ενώ υποστήριξε ότι είναι καιρός πια το Προεδρικό Διάταγμα να μην μένει στα συρτάρια. Ο κ. Φίλιος υποστήριξε ότι το Προεδρικό Διάταγμα δεν θα δώσει λύσεις σε όλα τα προβλήματα αλλά σίγουρα θα συμβάλει καθοριστικά στην διευθέτηση ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τις χρήσεις γης.

Μίλησε για τις δύσκολες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία Covid 19 σε συνδυασμό με το λιγοστό προσωπικό του Φ.Δ.Λ.Π.Ι. και τις αναμενόμενες αλλαγές στους Φ.Δ. βάσει της νέας νομοθεσίας. Οι δυσκολίες σύμφωνα με τον κ. Φίλιο επέφεραν καθυστερήσεις στην προγραμματιζόμενη υλοποίηση των προγραμμάτων. Ωστόσο, «καταβλήθηκε προσπάθεια προσαρμογής στις νέες συνθήκες με εφαρμογή όλων των μέτρων προστασίας βάσει των εγκυκλίων και συντονισμό κατά το δυνατόν της εργασίας από το σπίτι».

Η δραστηριότητα

Ο Φ.Δ.Λ.Π.Ι. ξεκίνησε την υλοποίηση της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων», προϋπολογισμού 942.138,62€. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας.

Η Πράξη αποτελείται από ένα υποέργο «Δράσεις διατήρησης της βιοποικιλότητας της Προστατευόμενης Περιοχής Ευθύνης του Φ.Δ.Λ.Π.Ι. και υλοποιείται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας. Βασική επιδίωξη του Φορέα μέσα από την υλοποίηση του προτεινόμενου υποέργου, είναι να αξιοποιηθεί η εμπειρία που έχει αποκτηθεί και να ενισχυθεί ο ενεργός του ρόλος στη Διαχείριση της Π.Π. με κύριο στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών της.

Σε συνεργασία με την ΠΕΔ Ηπείρου ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της πράξης «Δράσεις για την προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας της Λίμνης Παμβώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 91.426,03 €.

Η πρόταση αποτελούνταν από δύο Υποέργα – (ΥΕ1 ΚΑΙ ΥΕ2) εκ των οποίων το ΥΕ1 υλοποιήθηκε με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας (ιδία μέσα) η δε υλοποίηση του ΥΕ2 ανατέθηκε με δημόσια σύμβαση (συνοπτικός διαγωνισμός).
Υποέργο 1: Καθορισμός και εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης του ενδημικού είδους Pelasgus epiroticus και διαχείρισης των ιχθυοπληθυσμών της λίμνης Παμβώτιδας
Υποέργο 2: Βελτίωση και αναβάθμιση των συστημάτων ερμηνείας περιβάλλοντος και υποδομών προσέλκυσης επισκεπτών του ΦΔΛΠ με σκοπό την προστασία και ανάδειξη της Προστατευόμενης Περιοχής.

Ο Φ.Δ.Λ.Π.Ι. ξεκίνησε, σύμφωνα με τον κ. Φίλιο την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ερμηνείας της φυσικής κληρονομιάς των προστατευόμενων περιοχών του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΦΔΛΠΙ)» προϋπολογισμού 37.377,73€. Η Πράξη αποτελείται από δύο υποέργα:
1 «Παραγωγή έντυπου υλικού ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των προστατευόμενων περιοχών του ΦΔΛΠΙ»
2 «Ανάπτυξη κινητής εφαρμογής ανάδειξης της βιοποικιλότητας περιοχής ευθύνης του ΦΔΛΠΙ»:
«Αναρτήθηκαν οι 2 απαιτούμενες προσκλήσεις και στις αρχές του 2021, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησης του Υπ.2. Για το Υπ.1 ματαιώθηκε η διαδικασία λόγω απόρριψης της κατατιθέμενης προσφοράς και θα επαναληφθεί η διαδικασία ανάθεσης με τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης κατόπιν εγκρίσεως από την αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης» τονίζεται από τον κ. Φίλιο.

Πρόγραμμα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων

Σημαντική ήταν η ολοκλήρωση του προγράμματος Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων για την περιοχή της Λίμνης Παμβώτιδας που ξεκίνησε το 2019 με συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Αναλυτικότερα, η ΜΟΔ προκειμένου να συνδράμει τον Φ.Δ Λίμνης Παμβώτιδας στο σχεδιασμό Προγράμματος ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στην περιοχή της Λίμνης Παμβώτιδας είχε συστήσει Ομάδα Υποστήριξης του σχεδιασμού με συντονιστή τον κ. Κώστα Αρβανίτη. Στην ομάδα συμμετείχε και στέλεχος που ορίστηκε από το ΥΠΕΝ.

Υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας «Σχεδιασμός προγράμματος ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας» μεταξύ των αρμόδιων φορέων (του ΦΔΛΠΙ, της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ιωαννιτών και του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων – δεν συμφώνησε στην υπογραφή του η Αποκεντρωμένη Διοίκηση εκτιμώντας ότι οι ενέργειές του καλύπτονται στο πλαίσιο του ΣΔΛΑΠ Ηπείρου).

«Ως βασικός στόχος του Προγράμματος καθορίστηκε «η αποτελεσματική προστασία του οικοσυστήματος, η διαχείριση των κύριων λειτουργιών του με τρόπο συμβατό με την προστασία του και η ανάδειξη της λίμνης ώστε να αποτελεί έναν σημαντικό πόλο επισκεψιμότητας για την περιοχή».

Το 2020 ολοκληρώθηκε από την Ομάδα υποστήριξης της ΜΟΔ η σύνταξη του Προγράμματος, παρουσιάστηκε στους εμπλεκόμενους φορείς, οριστικοποιήθηκε και εγκρίθηκε από τα μέλη της Εταιρικής Σχέσης (όσα υπέγραψαν το Μνημόνιο συνεργασίας)» τόνισε ο πρόεδρος του Φορέα.

Περιορισμοί λόγω της πανδημίας

Το 2020, όπως ανέφερε ο κ. Φίλιος, η πανδημία Covid 19 περιόρισε σημαντικά τις ενημερώσεις σχολικών ομάδων και τις ανοικτές εκδηλώσεις που απευθυνόταν στο ευρύ κοινό, όπως ήταν αναμενόμενο με τα διαδοχικά lockdown. Παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες που επέβαλε η πανδημία ο Φ.Δ.Λ.Π.Ι. προσπάθησε να διατηρήσει την αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες στο βαθμό που ήταν εφικτό. Έτσι διοργάνωσε ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με θέμα: «Το μέλλον των Προστατευόμενων Περιοχών στα πλαίσια του νέου Περιβαλλοντικού Νόμου» και Ημερίδα στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Ενίσχυση του ενδημικού είδους Pelasgus epiroticus και διαχείριση των ιχθυοπληθυσμών της Λίμνης Παμβώτιδας» τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, αλλά και συμμετείχε με εισήγηση στον κύκλο ομιλιών που διοργάνωσε το μουσείο Γουλανδρή και το Πολιτιστικό ίδρυμα ομίλου Πειραιώς.

Επίσης συμμετείχε στην ημερίδα της ΕΥΔΑΠ, αλλά και σε μια σειρά διαδικτυακών ημερίδων και συναντήσεων (INVALIS, WWF) και συνέχισε τις αναρτήσεις του στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Για την εκπλήρωση των σκοπών του, ο Φ.Δ.Λ.Π.Ι. διοργάνωσε ή συμμετείχε σε συναντήσεις, συνεδριάσεις, συζητήσεις που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές του. Επιπλέον συνεργάστηκε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις αρμόδιες υπηρεσίες και δημόσιους οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στα πεδία αρμοδιότητάς του.

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων για το έτος 2020 εξέτασε συνολικά 230 γνωμοδοτήσεις, εκ των οποίων οι 211 αφορούν έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β, ενώ οι 19 αφορούν έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α. Εξ αυτών οι 202 ήταν θετικές, 15 θετικές υπό προϋποθέσεις, 7 αρνητικές και 6 δεν απαιτούσαν περιβαλλοντική αδειοδότηση. Παρατηρήθηκε αύξηση στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων (143 σε αριθμό).

ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ