Δεύτερη ευκαιρία για 1.400 υπερχρεωμένα πρόσωπα

Οικονομία

«Βροχή» από αιτήσεις πτώχευσης με βάση τον Νόμο 4818/2021, καταθέτουν φυσικά πρόσωπα με εμπορική δραστηριότητα ή όχι που αδυνατούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους σε τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία.

Το νομοθετικό πλαίσιο για τη «δεύτερη ευκαιρία» δίνει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα να απαλλαγούν από τα χρέη τους και σε ορίζοντα τριετίας ή και ενός χρόνου (εάν διαθέτουν ακίνητη περιουσία) να κάνουν καινούργια αρχή, να δραστηριοποιηθούν, εκ νέου, επιχειρηματικά.

Η απαλλαγή από τα χρέη φαίνεται ότι αποτελεί ισχυρό δέλεαρ, με αποτέλεσμα περίπου 1.400 φυσικά πρόσωπα να έχουν κάνει χρήση των συγκεκριμένων διατάξεων το 2022. Υπολογίζεται, δηλαδή, ότι κατετίθεντο περίπου έξι αιτήσεις ανά εργάσιμη ημέρα την περυσινή χρονιά.

Οι προϋποθέσεις

Στις λεγόμενες πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου, για να τεθεί ο οφειλέτης σε καθεστώς χρεοκοπίας πρέπει το σύνολο της περιουσίας του (κινητά, ακίνητα κ.τ.λ.) να μην υπερβαίνει το ποσό των 350.000 ευρώ. Απαιτείται ακόμη να βρίσκεται σε κατάσταση παύσης πληρωμών, δηλαδή να αδυνατεί να καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή τα πιστωτικά – χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ύψος τουλάχιστον 60% των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του. Η παύση πληρωμών θα πρέπει να είναι για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών και η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωση θα πρέπει να υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ. Σε περίπτωση που εντός 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης (στο ηλεκτρονικό μητρώο φερεγγυότητας) δεν υπάρξει παρέμβαση κατά αυτής ή υποβληθεί παρέμβαση που αφορά μόνο τον διορισμό συνδίκου, το πτωχευτικό δικαστήριο με μόνη την παρέλευση του παραπάνω χρονικού διαστήματος εκδίδει απόφαση κήρυξης του οφειλέτη σε κατάσταση πτώχευσης.

Όσον αφορά την προστασία της κύριας κατοικίας προβλέπεται μόνο για φυσικά πρόσωπα που ανήκουν στους ευάλωτους οφειλέτες και διαθέτουν κάποιες από τις τρεις προϋποθέσεις. Εχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, προχωρεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης (εις βάρος της κύριας κατοικίας) ή έχει καταρτιστεί σύμβαση αναδιάρθρωσης (μεταξύ οφειλέτη και φορέα κοινωνικής ασφάλισης).

Σε κάθε περίπτωση, μέχρι να παρέλθει είτε η τριετία είτε ο ένας χρόνος (εφόσον ο οφειλέτης διαθέτει ακίνητη περιουσία), το φυσικό πρόσωπο δεν είναι δυνατό να επαναδραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά καθώς βρίσκεται σε καθεστώς πτώχευσης, έχοντας τη δυνατότητα εξασφάλισης ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που είναι ακατάσχετο.