Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο

Νέα

Tη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019, και ώρα 15.00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με εννέα θέματα Ημερήσιας Διάταξης που έχουν ως εξής:
– Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων 2ης/25-9-2019 (έκτακτης) και 13ης/ 3-10-2019 τακτικής συνεδρίασης Π.Σ.
– Εκλογή Εκπροσώπων Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε.
– Έγκριση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2019 (εισήγηση η Δ/νση Οικονομικού)
– Έγκριση μεταφοράς των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων σε τραπεζικό λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και την μεταφορά από τους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης σε μερίδες στο κοινό κεφάλαιο της παρ. του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 και – Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για τον ορισμό αρμοδίων υπαλλήλων για την κίνηση – διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της Περιφέρειας Ηπείρου στην Τράπεζα της Ελλάδος (εισήγηση η Δ/νση Οικονομικού).
– Πρόσληψη τριών εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την τριετή υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής που εντάχθηκε στην Πράξη «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής Ηπείρου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5033060 και Κωδικός Πρόσκλησης: 69/2018 Α/Α ΟΠΣ: 3278 του Ε.Π. Ηπείρου (εισήγηση η Δ/νση Διοίκησης).
– Ορισμός επιτροπής άρθρ. 13 του Π.Δ. 242/7-8-1996 «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων» (εισήγηση η Δ/νση Οικονομικού).
– Έγκριση 1ης τροποποίησης του προγράμματος Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ Άρτας 2019 (ο Αντιπεριφερειάχης Π.Ε. Άρτας)
– Σύσταση Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας Ηπείρου (εισήγηση: ο Πρόεδρος του Π.Σ.)
– Σχετικά με το αίτημα του ΚΕΘΕΑ Ηπείρου, περί έκδοσης ψηφίσματος για το αυτοδιοίκητο, μετά την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 145/30-9-2019.