Πότε εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις ενίσχυσης μελισσοκόμων

Νέα

Έως τις 31 Ιουλίου 2023 μπορούν οι μελισσοκόμοι να υποβάλλουν ψηφιακά την αίτηση συμμετοχής τους στις δράσεις του μελισσοκομικού προγράμματος

Έως τις 31 Ιουλίου 2023 μπορούν οι μελισσοκόμοι να υποβάλλουν ψηφιακά την αίτηση συμμετοχής τους στις δράσεις του μελισσοκομικού προγράμματος, καταθέτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραστατικά, προκειμένου να λάβουν την προβλεπόμενη ενίσχυση.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, κατά παρέκκλιση, κατά το προγραμματικό έτος 2023, πρώτο έτος εφαρμογής του μελισσοκομικού προγράμματος, η ψηφιακή υποβολή της αίτησης συμμετοχής στη δράση και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και παραστατικών, πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου 2023.

Επίσης, οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από την αρμόδια ΔΑΟΚ από την ημερομηνία παραλαβής του δείγματος ελέγχου έως την 31η Ιουλίου του αντίστοιχου προγραμματικού έτους. Κατά παρέκκλιση, για το έτος 2023, πρώτο έτος εφαρμογής, οι έλεγχοι διενεργούνται από την αρμόδια ΔΑΟΚ έως την 8η Σεπτεμβρίου 2023.

Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή αίτησης ενίσχυσης μετά την καταληκτική ημερομηνία, συνεπάγεται μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που θα εδικαιούτο να λάβει ο δικαιούχος εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στο δείγμα επιτόπιου ελέγχου. Αν η εν λόγω καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 25 ημερών, η αίτηση θεωρείται ως μη αποδεκτή και δεν χορηγείται ουδεμία ενίσχυση στον δικαιούχο. Κατ’ εξαίρεση, για την προγραμματική περίοδο 2023, αιτήσεις οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία, δεν γίνονται αποδεκτές και δεν χορηγείται ενίσχυση στον ενδιαφερόμενο.

Να σημειωθεί ότι από το πρόγραμμα του έτους 2024 και εξής ενισχύεται η προμήθεια, μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών είτε ξύλινες με σήτα, είτε πλαστικές διάτρητες.