ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – Μητρώο για τους κατόχους μηχανημάτων

Νέα

Τη διαδικασία για την κατάρτιση μητρώου ενδιαφερομένων κατόχων μηχανημάτων- οχημάτων για τη συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση προβλημάτων από εκδήλωση φυσικών φαινομένων για το έτος 2020 ξεκίνησε η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Ηπείρου. Συγκεκριμένα εξέδωσε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και για τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες.
Αιτήσεις- δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Πλ. Πύρρου 1 – Ιωάννινα, από τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου μέχρι την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 από 9.00 έως 13.00 ή και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή.
Αναλυτικά η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας php.gov.gr, ενώ οι προτεινόμενες τιμές, επί των οποίων μπορεί να δηλώνονται και τυχόν εκπτώσεις, καθορίστηκαν με την αριθ.33/2599/08-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΡΣΔ7Λ9-4ΑΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά από ώρες 9.00 έως 13.00 από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου και στο τηλέφωνο 26510-87312.