ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – Δυναμική είσοδος στην ψηφιακή εποχή

Νέα

Ένα βήμα που φέρνει τους δήμους της Ηπείρου πιο κοντά στην ψηφιακή εποχή έγινε με την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχριμάνη των Αποφάσεων Ένταξης των Προτάσεων Έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α.».
Μετά από Συγκριτική Αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων, εντάσσονται προς συγχρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» 17 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 3.249.936,30 ευρώ και συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 3.157.363,30 ευρώ.
Οι ενταχθείσες προτάσεις είναι:
– Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης στο Δήμο Φιλιατών προϋπολογισμού 132.413,40 ευρώ
– Ψηφιακές εφαρμογές για την αύξηση της αποδοτικότητας του Δήμου Πωγωνίου προϋπολογισμού 158.893,60 ευρώ
– Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για το Δήμο Νικολάου Σκουφά προϋπολογισμού 187.118,48 ευρώ
– Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης Δήμου Ζίτσας προϋπολογισμού 220.310,80 ευρώ.
– Ψηφιακές Δράσεις του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του νομού Θεσπρωτίας προϋπολογισμού 187.240,00 ευρώ.
– Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών Δήμου Ηγουμενίτσας προϋπολογισμού 189.472,00 ευρώ
– Ψηφιακό Κέντρο Υπηρεσιών μιας Στάσης για τη διοικητική εξυπηρέτηση & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πρεβέζης προϋπολογισμού 227.738,00 ευρώ.
– Εφαρμογές βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πολιτών και της λειτουργίας του Δήμου Ζαγορίου προϋπολογισμού 164.984,48 ευρώ.
– Ψηφιακές υπηρεσίες οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου Κόνιτσας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών του με χρήση ΤΠΕ προϋπολογισμού 154.739,60 ευρώ.
– Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης για το Δήμο Πρέβεζας προϋπολογισμού 202.120,00 ευρώ.
– Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ του Επιμελητηρίου Άρτας για Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενίσχυσης της Τοπικής Επιχειρηματικότητας προϋπολογισμού 198.490,00 ευρώ.
– Οργάνωση και Διάθεση Δεδομένων Χρήσεων Γης, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Δήμου Δωδώνης προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ.
– Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας προϋπολογισμού 310.000,00 ευρώ.
– Διαδικτυακή πλατφόρμα αυτόματης ενημέρωσης κοινού και Ο.Τ.Α για πιθανή εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων στην Ήπειρο προϋπολογισμού 204.835,00 ευρώ.
– Καινοτόμες Δράσεις του Δήμου Άρτας για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό προϋπολογισμού 207.160,94 ευρώ.
– Ολοκληρωμένο Σύστημα Προβολής και Διασύνδεσης Τοπικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων προϋπολογισμού 172.140,00 ευρώ.
– Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α. – Δ. Πάργας προϋπολογισμού 182.280,00 ευρώ.
Οι προτάσεις αφορούν στη χρηματοδότηση πλατφόρμας/ων στην/στις οποία/ες θα φιλοξενηθούν εφαρμογές, όπως:
Α. Πρόσβαση σε πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα περιφερειακής εμβέλειας, καθώς και εφαρμογές “Πλατφόρμας Έξυπνης Πόλης – Smart City” για τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού.
Β. Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων ορθολογικής κοστολόγησης – τιμολόγησης για την παροχή πόσιμου ύδατος (υποχρέωση του σχεδίου διαχείρισης υδατικού διαμερίσματος Ηπείρου)
Γ. Οργάνωση και διάθεση περιβαλλοντικών δεδομένων
Δ. Οργάνωση και διάθεση δεδομένων χρήσεων γης και χωροταξίας
Ε. Έλεγχο και διαχείριση εγκαταστάσεων επεξεργασίας και δικτύων διανομής πόσιμου ύδατος
ΣΤ. Έλεγχο και διαχείριση εγκαταστάσεων επεξεργασίας και δικτύων συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων
Ζ. Έλεγχο και διαχείριση μηχανισμού αποκομιδής απορριμμάτων
Η. Έλεγχο και διαχείριση στόλου μηχανημάτων εργοταξίου και πολιτικής προστασίας
Θ. Ανάπτυξη προϊόντων ΤΠΕ για την παροχή πληροφοριών, δεδομένων και λειτουργική διασύνδεση με τοπικές επιχειρήσεις (υποδοχή και εξυπηρέτηση αιτημάτων, παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης, ανάπτυξη συστήματος παροχής συμβουλών)
ΙΑ. Οργάνωση και διάθεση δεδομένων ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και εφαρμοσμένης έρευνας
ΙΒ. Οργάνωση και διάθεση δεδομένων εξέλιξης και προσαρμογής στην αγορά εργασίας.
Οι προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν από Εθνικούς Πόρους και από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Το έργο για τον Δήμο Ζίτσας

Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, ο Δήμος Ζίτσας έλαβε «πράσινο φως» για την υλοποίηση εφαρμογών «έξυπνης πόλης» συνολικού προϋπολογισμού 220.000 ευρώ από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» και αφορά την υλοποίηση μια ενοποιημένης πλατφόρμας, η οποία θα παρέχει «έξυπνες» εφαρμογές και υπηρεσίες για όλους τους πολίτες .
Ειδικότερα, η πλατφόρμα θα παρέχει με δομημένο τρόπο δεδομένα και υπηρεσίες προς τους πολίτες, τους επισκέπτες, τις επιχειρήσεις και τα στελέχη του δήμου, για τομείς όπως η διαχείριση απορριμμάτων, η παρακολούθηση των πηγών ρύπανσης της ατμόσφαιρας, η ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων με χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών ανάμεσα στα κτίρια και τις υπηρεσίες του Δήμου, η οργάνωση και διάθεση δεδομένων χρήσεων γης και χωροταξίας, η παρακολούθηση του συνόλου του στόλου των οχημάτων του και η διαχείριση του δικτύου πόσιμου ύδατος με χρήση «έξυπνων υδρομετρητών».
«Μετά την πιλοτική εφαρμογή της υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (GIS), τον περασμένο Απρίλιο, ο Δήμος μας συνεχίζει να πρωτοπορεί ακολουθώντας τις εξελίξεις στην τεχνολογία εκμεταλλευόμενος πάντα κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο» επισημαίνει ο Δήμαρχος Ζίτσας Μιχάλης Πλιάκος με αφορμή την ένταξη της πρότασης και προσθέτει: «επενδύουμε πάντα σε καινοτόμες εφαρμογές που από τη μια βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και από την άλλη αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρουμε καθιστώντας το Δήμο μια σύγχρονη «έξυπνη» πόλη διαθέτοντας δωρεάν εφαρμογές και ανοιχτά δεδομένα στους κατοίκους, τους επαγγελματίες, αλλά και τους επισκέπτες καθώς το μοντέλο της «έξυπνης πόλης» καλύπτει όχι μόνο τις υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών αλλά το σύνολο των δραστηριοτήτων ενός Δήμου».
Σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο του έργου, το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά:
– Εγκατάσταση 60 αισθητήρων μέτρησης πληρότητας κάδων σε πραγματικό χρόνο, που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και σε πολυσύχναστα σημεία όπως σχολεία, δημόσια κτίρια, ΚΑΠΗ, εκκλησίες, αγροτικά ιατρεία κλπ.
– Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για την αλληλεπίδραση του Δήμου με τους δημότες, καθώς και με τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες του
– Εγκατάσταση τριών σταθμών παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης αέριων ρύπων και αιθαλομίχλης μέσω μιας ολοκληρωμένης IoT πλατφόρμας παρακολούθησης πολλαπλών μεγεθών χρησιμοποιώντας κόμβους αισθητήρων εξωτερικού χώρου (οι περιβαλλοντικοί σταθμοί θα τοποθετηθούν στην Δ.Κ. Ελεούσας και στις Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη και Μεγάλου Γαρδικίου του Δήμου Ζίτσας)
– Προμήθεια συστήματος που θα παρέχει λειτουργίες ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης με χρήση ψηφιακών υπογραφών και δυνατότητα ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, καθώς και διακίνησης εγγράφων στα διάφορα τμήματα του Δήμου. Το σύστημα θα καλύπτει ανάγκες ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης, ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, ανάκτησης και αναζήτησης εγγράφων, ροής εργασιών μεταξύ των τμημάτων και των υπηρεσιών του Δήμου.
– Την επέκταση της Υπάρχουσας Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών με απώτερο σκοπό τον εμπλουτισμό της με νέα δεδομένα (π.χ. δεδομένα αισθητήρων μέτρησης, κάδους απορριμμάτων, στίγματα στόλου οχημάτων, θέσεις και δεδομένα υδρομέτρων) αλλά και δεδομένα που δεν έχουν ενταχθεί στην Υποδομή (π.χ. σημεία που σχετίζονται με πολιτική προστασία.
– Την επέκταση του συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης του στόλου του Δήμου σε όλα τα οχήματα του, που περιλαμβάνει απορριμματοφόρα, οχήματα πολιτικής προστασίας αλλά και οχήματα εργοταξιακών εργασιών.
– Την τοποθέτηση πενήντα έξυπνων υδρομετρητών σε επιλεγμένη περιοχή της Δ.Κ. Ελεούσας μέσω των οποίων θα δίνεται η δυνατότητα αυτόματης μέτρησης της κατανάλωσης πόσιμου ύδατος, της συνεχούς παρακολούθησης ώστε να βγαίνουν συμπεράσματα σχετικά με την κατανάλωση αλλά και του εντοπισμού τυχόν διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης.
Το έργο πρέπει να ξεκινήσει τον ερχόμενο Δεκέμβριο και να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2020.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ