«Όχι» από την Αποκεντρωμένη στους όρους λειτουργίας των ΣΜΑ

Νέα

Ακύρωσε την απόφαση του Αναγκαστικού Συνδέσμου και απέρριψε τις προσφυγές των δήμων

Νέους όρους και περιεχόμενο για τον διαγωνισμό ανάθεσης της λειτουργίας των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, πρέπει να βρει η διοίκηση του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου, αφού η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακύρωσε τη σχετική απόφαση του Συνδέσμου. Παράλληλα όμως, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση απέρριψε και τις προσφυγές που είχαν καταθέσει δήμοι για το ίδιο ζήτημα, δημιουργώντας έτσι νέα δεδομένα σε ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ και καιρό την τοπική αυτοδιοίκηση.

Φυσικά δεν είναι γνωστό αν στους νέους όρους για τη λειτουργία των ΣΜΑ θα προστεθεί και η πρόταση της Περιφέρειας Ηπείρου για εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία των ΣΜΑ και για μικρότερο χρόνο διάρκειας της σύμβασης με τον ανάδοχο από τα 10 έτη, όπως επισημάνθηκε ξανά στη συνεδρίαση του περιφ. συμβουλίου τη Δευτέρα από τον Αλ. Καχριμάνη. Η ίδια πρόταση έχει διατυπωθεί βέβαια και άλλες φορές από δημάρχους της Ηπείρου στις συνεδριάσεις του Αναγκαστικού Συνδέσμου.

Από την πλευρά του, ο κ. Καχριμάνης για πρώτη φορά στην τοποθέτησή του δεν έκρυψε τη δυσφορία του για την διοίκηση της «Αειφορικής Ηπείρου», που έχει την ευθύνη της λειτουργίας της Μονάδας ΑΣΑ, σημειώνοντας πως η λειτουργία ενός πρωτοποριακού για τη χώρα εργοστασίου δε γεννά μόνο δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις.
«Στη σύμβαση αναφέρεται πως πρέπει να γίνει δοκιμαστική λειτουργία των ΣΜΑ ώστε να γίνει η παραλαβή τους και κυρίως να διαπιστωθεί ακριβώς ποιο είναι το κόστος λειτουργίας τους, με βάση τις ποσότητες των απορριμμάτων που παράγονται και μεταφέρονται στη Μονάδα. Διαφωνώ και με πολλούς συντελεστές που έχουν περιληφθεί στην απόφαση του Συνδέσμου», ανέφερε ο κ. Καχριμάνης.

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης

Για τυπικούς κατά βάση λόγους απορρίφθηκαν οι προσφυγές που είχαν κατατεθεί στην Αποκεντρωμένη από τους δήμους Ιωαννιτών, Ζίτσας και Πρέβεζας, με την επισήμανση, ότι αυτές έπρεπε να υποβληθούν σε άλλο αρμόδιο όργανο για τον διαγωνισμό και όχι στην Αποκεντρωμένη. Με την ίδια απόφαση όμως ακυρώνει και την απόφαση του Συνδέσμου Διαχείρισης Αποβλήτων, για τους ΣΜΑ.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Αποκεντρωμένη, η απόφαση του ΦΟΔΣΑ υπολογίζει τις ποσότητες των απορριμμάτων, να είναι σταθερές στη διάρκεια της 7ετούς ή της 10ετούς σύμβασης. «…χωρίς όμως να προκύπτει ότι λήφθηκαν υπόψη οι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) για τα αστικά στερεά απόβλητα, παρόλο που μνημονεύεται στο προοίμιο της διακήρυξης. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ισχύον ΕΣΔΑ η διαχείριση των ΑΣΑ θα γίνεται με βάση τους ακόλουθους άξονες: α) Χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων, β) Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των παραγόμενων ΑΣΑ τουλάχιστον σε ποσοστό 55% κατά βάρος μέχρι το 2025 και 60% κατά βάρος μέχρι το 2030, γ) Χαμηλά ποσοστά ταφής, κάτω του 10% μέχρι το 2030, δ) επεξεργασία των υπολειπόμενων σύμμεικτων αποβλήτων σε σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων ΜΕΑ και ε) Δημιουργία δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης.

Επειδή, υπό τα ανωτέρω δεδομένα και δη της διαμόρφωσης ουσιωδώς χαμηλότερων ποσοτήτων ΑΣΑ βάσει του ΕΣΔΑ από αυτές που ελήφθησαν υπόψη στη μελέτη και στη διακήρυξη, γεγονός που η αναθέτουσα αρχή το γνώριζε κατά τα προδιαληφθέντα και κατ’ ακολουθία της διαμόρφωσης των οικονομικών και τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, κρίνεται ότι το αποφασίζον όργανο όφειλε σε κάθε περίπτωση να προβεί στη τροποποίηση των όρων της επίμαχης διαγωνιστικής διαδικασίας, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, αφού, κατά τα ανωτέρω, επέρχεται ανατροπή της οικονομικής ισορροπίας της υπό σύναψη σύμβασης. Αντίθετη προσέγγιση κρίνεται ότι παραβιάζει τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας των συμμετεχόντων και του ανόθευτου ανταγωνισμού, αφού τελικά κατακυρώνεται σύμβαση με εν τέλει διαφορετικό αντικείμενο από το διαληφθέν κατά την διαμόρφωση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων», αναφέρεται στην απόφαση της Αποκεντρωμένης.