ΛΙΜΑΝΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – 47,3 εκατ. ευρώ για την κατασκευή νέας προβλήτας

Νέα

Τα σχέδια της Ελλάδας να χορηγήσει δημόσια στήριξη ύψους 47,3 εκατ. ευρώ για την κατασκευή νέας προβλήτας στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στόχος του έργου είναι να μειωθούν η συμφόρηση, οι επιβλαβείς εκπομπές κι ο κίνδυνος ατυχημάτων, με τη μεταφορά των διεθνών δραστηριοτήτων του λιμένα σε νέα προβλήτα, εκτός της πόλης της Ηγουμενίτσας.
Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο βάσει των κανόνων της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις. Διαπίστωσε ότι η δημόσια στήριξη ήταν αναλογική και αναγκαία για την υλοποίηση της επένδυσης.
Επιπλέον, θεώρησε ότι η Ηγουμενίτσα, ενώ είναι σχετικά μικρός λιμένας με περιορισμένο όγκο μεταφορών σε επίπεδο Ε.Ε., αποτελεί μέρος του κύριου διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).
Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η δημόσια στήριξη είναι σύμφωνη με τους κανόνες της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς θα προωθηθεί η κατασκευή υποδομών μεταφορών προτεραιότητας της Ε.Ε. χωρίς να προκληθεί αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.