ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ – Στα 130 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός για το 2020

Νέα

Με την αποχή των μελών των παρατάξεων «Ενότητα Πολιτών» και «Ιωάννινα 2023» εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή ο προϋπολογισμός του Δήμου για το 2020.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι των δύο παρατάξεων της αντιπολίτευσης κατέθεσαν αρκετές ερωτήσεις και επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν ως προς το πολιτικό σκέλος στη σχετική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η εισήγηση έγινε από τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Φώτη Βάββα, ο οποίος τόνισε ότι η σύνταξη του προϋπολογισμού έγινε με βάση τις οδηγίες της αριθ. οικ.55905/29-07-2019 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, έλαβε υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2019 και αποτυπώνει μια ρεαλιστική εκτίμηση των εσόδων και εξόδων του Δήμου κατά το νέο έτος.
Περιλαμβάνει στο ακέραιο το πρόγραμμα έργων για το 2020, όπως αυτό εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και έχει ενσωματώσει όλες τις αλλαγές για τα ανταποδοτικά τέλη.
Ο κ. Βάββας τόνισε ότι αποτελεί προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής η περαιτέρω μείωση των δημοτικών τελών σε ιδιώτες και επαγγελματίες, καθώς και η αύξηση της δυνατότητας είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών του τρέχοντος έτους, αλλά και των παρελθόντων ετών.
Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού φτάνει στα 130,94 εκατομμύρια.
Ο κ. Βάββας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Τμήμα Προϋπολογισμού που αφορά στις επιχορηγήσεις για επενδύσεις, όπου έδωσε τα ακόλουθα αναλυτικά στοιχεία για τις πιστώσεις που εγγράφονται σε αυτόν:
Οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις το Οικονομικό Έτος 2020 ανέρχονται στα 17.554.197,84 ευρώ συνολικά. Αναλυτικά προβλέπονται για ΣΑΤΑ (Κ.Α. 1311) 1.761.870,00 ευρώ, για συντηρήσεις σχολείων 346.650,00 (Κ.Α. 1312), για ΕΣΠΑ (Κ.Α. 1321, 1328) 12.093.875,57 ευρώ, για ΣΑΕ – ΣΑΕΠ (Κ.Α. 1322) 2.939.466,04 ευρώ, για Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Κ.Α. 1323) 312.336,23 ευρώ για το Πράσινο Ταμείο (Κ.Α. 1329) 100.000,00 ευρώ.
Συνοπτικά, στον προτεινόμενο προϋπολογισμό έτους 2020 έχουν εγγραφεί ίδια έσοδα της ομάδας Β.1 ποσού 21.208.598,82 ευρώ, στα οποία περιλαμβάνεται και το σύνολο των εσόδων (ύψους 2.488.949,82 ευρώ) των ιδρυμάτων χωρίς νομική προσωπικότητα (κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης) και εισπρακτέα υπόλοιπα παρελθόντων ετών της ομάδας Β.2 ποσού 974.000,00 ευρώ.