ΔΕΥΑΙ – Δημοπρατήθηκαν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Νέα

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ιωαννίνων προκήρυξε τις διαδικασίες επιλογής αναδόχων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ιωαννίνων προκήρυξε τις διαδικασίες επιλογής αναδόχων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, για τα δύο έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης με 22 εκατομμύρια ευρώ.

Ο λόγος για τα έργα «Αποκατάσταση και Αναβάθμιση υφιστάμενων βασικών υποδομών λυμάτων» και «Κατασκευή Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ιωαννίνων.

Πιο αναλυτικά, το πρώτο έργο αφορά την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του παλαιού Βιολογικού με την εγκατάσταση του απαραίτητου νέου εξοπλισμού σε αντικατάσταση του υπάρχοντος με σκοπό την αναβάθμιση και αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, καθώς και την ενεργειακή αναβάθμιση αντλιοστασίων ακαθάρτων υδάτων με εγκατάσταση νέων ηλεκτρολογικών πινάκων, με ρυθμιστές στροφών, αναλυτών ενέργειας, λογισμικού ενεργειακής βελτιστοποίησης λειτουργίας και την αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων αντλητικών συγκροτημάτων με νέα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, στα αντλιοστάσια αποχέτευσης της ΔΕΥΑΙ. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί και η ενσωμάτωση όλων των συστημάτων τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού των αντλιοστασίων λυμάτων σε ένα ενιαίο σύστημα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσόν των 11,2 εκατομμυρίων ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες (12 μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών και 12 μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία και την εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΥΑΙ) από την ημερομηνία υπογραφής της. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 6η Ιουνίου 2023.

 Το έργο της ηλιακής ξήρανσης λυματολάσπης

Όσον αφορά την κατασκευή της μονάδας ηλιακής ξήρανσης της λυματολάσπης, περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας, τo σύνολο των έργων για τη διαμόρφωση του χώρου, την κατασκευή των θερμοκηπίων καθώς και των χώρων φόρτωσης–εκφόρτωσης και προσωρινής αποθήκευσης του υλικού, την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, τις δοκιμές και την αποδοτική λειτουργία του έργου.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσόν των 10,9 εκατομμυρίων ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και η διάρκειά της ορίζεται σε 24 μήνες (18 μήνες για την υλοποίηση των εργασιών και 6 μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία και την εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΥΑΙ) από την ημερομηνία υπογραφής της. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14η Ιουνίου 2023.