4,595 εκ. ευρώ για αντιπλημμυρικά στην Ήπειρο

Νέα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» του ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί με 4.595.439 € έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε πεδινές και μη δασικές περιοχές. Πρόκειται για έργα απαραίτητα πλέον λόγω των προβλημάτων που επιφέρει ενίοτε η κακοκαιρία και οι φυσικές καταστροφές.

Η πρόσκληση που υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχριμάνη, απευθύνεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας, στην Περιφέρεια Ηπείρου και στους Δήμους της Ηπείρου,  με εναρκτήρια ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων την 5η Αυγούστου και καταληκτική την 4η Νοεμβρίου.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίστηκε το ποσό των 400.000 ευρώ.

Τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις εξής κατηγορίες:

  • Έργα διευθέτησης ποταμών / χειμάρρων / υδατορεμάτων για την αύξηση της παροχετευτικότητάς τους, την προστασία της κοίτης και τη ρύθμιση της ροής.
  • Έργα κατασκευής αντιπλημμυρικών αναχωμάτων για την ανάσχεση και ασφαλή παροχέτευση των πλημμυρικών αιχμών
  • Έργα κατασκευής λιμνών κατακράτησης πλημμυρικών ροών.
  • Έργα παράπλευρης εκτόνωσης / αποθήκευσης των πλημμυρικών ροών.

Τα επιλέξιμα έργα αφορούν κατασκευή νέων έργων ή και αναβάθμιση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων.

Επισημαίνεται πως δεν είναι επιλέξιμες στην παρούσα πρόσκληση προτάσεις που αφορούν:

  • Έργα για την κατασκευή, επέκταση ή/και βελτίωση δικτύων συλλογής και αποχέτευσης όμβριων υδάτων εντός πολεοδομικών σχεδίων και οριοθετημένων οικισμών.
  • Έργα αποστράγγισης οδικών αξόνων και άλλων τεχνικών έργων.
  • Έργα κατασκευής / βελτίωσης ορεινών αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων σε δάση /δασικές εκτάσεις (έργα ορεινής υδρονομίας).
  • Έργα συντήρησης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων.
  • Έργα καθαρισμών τάφρων και υδατορεμάτων.

 

 

———–

 

Νέα πλατεία στην Ηγουμενίτσα

 

Με έγγραφό της προς τον Δήμο Ηγουμενίτσας, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο  «Κατασκευή πλατείας στον οικισμό Εθνικής Αντίστασης» της Πράξης «Κατασκευή πλατείας στον οικισμό Εθνικής Αντίστασης» συνολικού προϋπολογισμού 409,200 €.