2.3 εκατ. ευρώ για το ηλεκτρονικό εμπόριο στη Ήπειρο

Νέα

Ξεκινάει η κατάθεση επιχειρηματικών προτάσεων για το πρόγραμμα «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) II στην Περιφέρεια Ηπείρου», το οποίο θα ενισχύσει υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιφέρειας Ηπείρου για να υλοποιήσουν επενδύσεις που θα ενσωματώσουν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη λειτουργία τους, ώστε να ανάπτυξουν ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές κρατήσεις και πληρωμές κ.ά.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν τις ακόλουθες ενέργειες: ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές κρατήσεις, εσωτερική οργάνωση με την αξιοποίηση ΤΠΕ, διαχείριση παραγωγής με την αξιοποίηση ΤΠΕ, ψηφιακή προβολή – διαφήμιση.

Οι επιχειρήσεις θα ενισχύονται για χρονικό διάστημα έξι μηνών, με τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό κάθε επενδυτικής πρότασης να κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ ενώ το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φθάσει το 80%. Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων ξεκίνησε χθες Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 και θα διαρκέσει έως 9 Σεπτεμβρίου 2019 (ώρα 15:00).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-Business) ΙΙ».

 

 

Τι χρηματοδοτείται

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και αναλύονται σε 4 βασικές κατηγορίες με σχετικές υποκατηγορίες: α) Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, β) Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού, γ) Προβολή, προώθηση, δικτύωση και δ) Δαπάνες προς τρίτους / τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 2.300.000 ευρώ και στο πλαίσιο της πρόσκλησης δύναται να ενταχθούν πράξεις, έως το 150% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ενώ υπάρχει η δυνατότητα να αυξηθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης στις περιπτώσεις που είτε προκύπτει ισοβαθμία των τελευταίων στην κατάταξη σχεδίων είτε υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για τη χρηματοδότηση των θετικά αξιολογημένων προτάσεων.