Απάντηση στο αίτημα στήριξης των αυτοαπασχολούμενων της Νήσου

Τοπικά

«Το Υπουργείο Ανάπτυξης στήριξε ήδη τον επιχειρηματικό κόσμο ενώ ετοιμάζονται και νέα μέτρα»

Τη δυνατότητα στήριξης των αυτοαπασχολούμενων της Κοινότητας Νήσου Ιωαννίνων, από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωναϊού, είχε φέρει στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης, μετά από συνεργασία του με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων και με επιχειρηματίες της Κοινότητας.
Απαντώντας στον Σταύρο Καλογιάννη, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Ι. Τσακίρης, διαβιβάζει έγγραφα της Γραμματείας ΕΣΠΑ και της Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ που αναφέρονται συνολικά στις ενισχύσεις του Υπουργείου προς τον επιχειρηματικό κόσμο. Ειδικότερα, στην απάντησή του, ο Γ.Γ. ΕΣΠΑ κ. Δ. Σκάλκος, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

«Με προϋπολογισμό ο οποίος μέχρι στιγμής έχει ξεπεράσει τα 5,2 δις ευρώ, το Υπουργείο στήριξε τον επιχειρηματικό κόσμο με παροχή επιδοτούμενων δανείων και εγγυήσεων, την επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων, με κάλυψη των κεφαλαίων κίνησης των επιχειρήσεων, με επιστρεπτέα προκαταβολή αλλά και με μη επιστρεπτέες ενισχύσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, κατά κύριο λόγο σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την οικονομική κρίση ως επακόλουθο της πανδημίας. Επιπρόσθετα, το σύνολο των Περιφερειών, σε στενή συνεργασία με τη Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, έχουν ενεργοποιήσει τη δράση για την παροχή μη επιστρεπτέων κεφαλαίων κίνησης σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με άμεσες επιχορηγήσεις για κεφάλαια κίνησης, έχοντας παράλληλα την έγκριση του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων για υπερδέσμευση των διαθέσιμων πόρων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με ποσό που προσεγγίζει τα 900 εκατ. ευρώ. Οι προσκλήσεις απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις που ανήκαν σε πληττόμενους ΚΑΔ.
Σε κάθε περίπτωση, η αρμοδιότητα έκδοσης των προσκλήσεων μη επιστρεπτέας ενίσχυσης και ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής, ορισμού ΚΑΔ, διαδικασιών, κριτηρίων αξιολόγησης σε αυτήν, εμπίπτει στην αρμοδιότητας της κάθε Περιφέρειας. Στην Περιφέρεια ανήκει επίσης η αρμοδιότητα έκδοσης και νέας πρόσκλησης και καθορισμού των προϋποθέσεων, στο πλαίσιο των διατιθέμενων πόρων στο πρόγραμμα, αλλά και των περιορισμών που θέτουν οι Κανονισμοί της Ε.Ε.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι:
α) Στο αμέσως προσεχές διάστημα:
– πρόκειται να υλοποιηθεί το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID 19 Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΠΜΕ)». Ο προϋπολογισμός του Ταμείου που εκτιμάται σε 220.000.000 €, αφορά σε εγγυήσεις νέων δανείων κεφαλαίων κίνησης.
– ενεργοποιείται δράση ενίσχυσης για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις της εστίασης, προϋπολογισμού 330.000.000 €, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των πρώτων μηνών επανεκκίνησης της λειτουργίας τους.

β) Είναι σε εξέλιξη ο Β΄ Κύκλος Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων με προϋπολογισμό δράσης είναι 200 εκατ. €».
Στην απάντησή της η Ειδική Γραμματέας κα Ν. Δανδόλου, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Έλαβε χώρα η 1η αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (εφεξής Ε.Π. ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) τον Ιούνιο του 2020, και η 2η τον Νοέμβριο 2020, με σκοπό να χρηματοδοτηθούν δράσεις, μέσω των υφιστάμενων Επενδυτικών Προτεραιοτήτων του Προγράμματος, όσο και της νέας Επενδυτικής Προτεραιότητας 9.iv που προστέθηκε σε αυτό, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID- 19.

Ο προϋπολογισμός που έχει μέχρι στιγμής ήδη εξειδικευτεί στο Ε.Π. ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ σε όλους τους τομείς, ανέρχεται σε προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης σε 519.837.047 €. Η συγκεκριμένη Επενδυτική Προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κάλυψε άμεσες ανάγκες ειδικά των αυτοαπασχολούμενων και των μικρών επιχειρήσεων, όπως την «Αποζημίωση ειδικού σκοπού», ΚΥΑ 39162/2020, με το πρώτο έκτακτο επίδομα (800 €). Η δράση αυτή, συνολικού προϋπολογισμού περί τα 400 εκατ. €, σχεδιάστηκε, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και πληρώθηκε στους αυτοαπασχολούμενους επιχειρηματίες και εργαζομένους τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και εκταμιεύθηκε από την Ευρ. Επιτροπή, με όλον τον κύκλο να ολοκληρώνεται σε συνολικό χρόνο λιγότερο από 5 μήνες από την εμφάνιση της πανδημίας. Αυτό αποτελεί χρόνο ρεκόρ για τις εθνικές διαδικασίες του ΕΣΠΑ, καθώς και τις διαδικασίες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ειδικότερα, για την Κοινότητα Νήσου δεν βρέθηκαν στοιχεία. Στο Νομό Ιωαννίνων, μέσω της Αποζημίωσης ειδικού σκοπού 1 που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ, επιδοτήθηκαν 4.935 επιχειρήσεις και έλαβαν 3.948.000 €. Η πληρωμή έγινε με καινοτόμο τρόπο μέσω ειδικής εφαρμογής του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ. Με νεότερη έγκριση από την Ευρ. Επιτροπή, επεκτάθηκαν η διάρκεια και ο προϋπολογισμός του καθεστώτος έγκρισης. Εφόσον θεωρηθεί σκόπιμη η συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο των αποζημιώσεων και για επιπρόσθετους μήνες, σε συνέχεια της πληρωμής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό, θα διενεργηθούν οι απαραίτητες ενέργειες, υπό την προϋπόθεση διαθεσιμότητας πόρων, για εξέταση και έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος. Η Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού συνεχίζεται να χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους».