Αναγκαίος ο καθαρισμός από τα χορτάρια

Τοπικά

Προ των πυλών είναι το καλοκαίρι και όλοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για τον καθαρισμό εξωτερικών χώρων από τα χορτάρια.

Οικόπεδα, εξωτερικοί χώροι κατοικιών και όπου αλλού υπάρχουν χόρτα θα πρέπει να καθαριστούν καθώς υπάρχουν κίνδυνοι ειδικά για την εκδήλωση πυρκαγιών.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Αρλέτος υπογράμμισε την αναγκαιότητα καθαρισμού σύμφωνα και με την νομοθεσία «ο Δήμος Ιωαννιτών, εν όψει της αντιπυρικής περιόδου τρέχοντος έτους (1η Μαΐου – 31η Οκτωβρίου) γνωστοποιεί σε όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, επί εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας εκατό μέτρων (100μ.) από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και επί εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, ότι υποχρεούνται να προβούν στον καθαρισμό των χώρων μέχρι 30 Απριλίου 2023 καθώς και στη συντήρηση αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου – 31η Οκτωβρίου), προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της» επεσήμανε, λέγοντας ότι έχουν κληθεί όλοι οι πρόεδροι προκειμένου να γίνει η σχετική ενημέρωση και ο συντονισμός.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

Α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα ξερά κλαδιά.

Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ) και το 50% της κόμης τους.

Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή

αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην κοπή των χόρτων και γενικά στον καθαρισμό στις ιδιοκτησίες που βρίσκονται πλησίον του αισθητικού δάσους πόλης Ιωαννίνων, των λοιπών δασυλλίων και δασικών εκτάσεων του Δήμου.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης

καθαρισμού και συντήρησης, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον Δήμο, οι υπηρεσίες του Δήμου θα προβούν στις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις

  • επιβολή προστίμου πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) Ευρώ
  • βεβαίωση εις βάρος των υπόχρεων της ισόποσης σχετικής δαπάνης καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών

ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ