Στη δικαιοδοσία της Περιφέρειας το υπόλειμμα

Νέα

Σημειώνεται πως η νομιμότητα της Προγραμματικής  Σύμβασης δεν θίγεται από την πρόσφατη μεταβολή της νομοθεσίας, απορριπτομένου σχετικού ισχυρισμού του ΦΟΔΣΑ.

Επιβεβαιώνεται μέσα από ανακοίνωση της Περιφέρειας Ηπείρου, η αποκλειστική αρμοδιότητα αυτής αναφορικά με τη μεταφορά του υπολείμματος από  τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) στους ΧΥΤΥ, όπως αυτή δημοσιεύτηκε μέσα από την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μέσω της οποίας απορρίφθηκε η προσφυγή του ΦοΔΣΑ.

Μέσα από μια πολυσέλιδη απόφαση 50 σελίδων, όπως σημειώνει η ανακοίνωση, δίνονται απαντήσεις,  με πλήρη αιτιολογία και επί ζητημάτων που είχαν τεθεί στο δημόσιο διάλογο, δικαιώνοντας πλήρως την Περιφέρεια Ηπείρου  σε ο, τι  αφορά την υποχρέωσή της να τηρήσει απαρέγκλιτα τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει με τη Σύμβαση Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την κατασκευή και λειτουργία του Εργοστασίου Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων.

Συγκεκριμένα, το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε και αποφάσισε πως η προγραμματική σύμβαση, -στη θέση των οποίων έχει υπεισέλθει ο ΦΟΔΣΑ- μεταβίβασαν στην Περιφέρεια τις αρμοδιότητές τους για την υλοποίηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ηπείρου  έχει διάρκεια 27 χρόνια, αρχής γενομένης από 21.7.2017, όση και η διάρκεια του έργου ΣΔΙΤ, και είναι δεσμευτική για τον ΦΟΔΣΑ.

Επίσης, σημειώνεται πως η νομιμότητα της Προγραμματικής  Σύμβασης δεν θίγεται από την πρόσφατη μεταβολή της νομοθεσίας, απορριπτομένου σχετικού ισχυρισμού του ΦΟΔΣΑ. Στην απόφαση διατυπώνεται δε ρητά ότι:  «Εξάλλου, στις Περιφέρειες ανατέθηκαν αρμοδιότητες περιφερειακού σχεδιασμού σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων».

Στη συνέχεια τονίζεται πως η Περιφέρεια έχει την αρμοδιότητα να καθορίζει το ύψος, να βεβαιώνει και να εισπράττει από τους δήμους τα τέλη ή τις ετήσιες εισφορές, περιλαμβανομένου και του κόστους μεταφοράς του υπολείμματος, υπενθυμίζοντας πως παρά ταύτα, η Περιφέρεια εξασφαλίζει για το σκοπό αυτό πιστώσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ώστε να μην επιβαρύνονται οι δημότες.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ενέργειες από τη μεριά του ΦοΔΣΑ να αναθέτει αυτός τη μεταφορά του υπολείμματος «δεν αποκλείεται, …  να εμπίπτουν στην έννοια της αντισυμβατικής κατά την προγραμματική σύμβαση συμπεριφοράς και να επιφέρουν τις οικείες έννομες συνέπειες ή να συνιστούν ενέργειες εξ αιτίας των οποίων προκαλείται παραβίαση της σύμβασης σύμπραξης από την Περιφέρεια Ηπείρου, από τις οποίες, ο προσφεύγων (ΦΟΔΣΑ) οφείλει να απέχει».

Κλείνοντας την ανακοίνωση, το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε πως «Η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν επαφίεται σε μονομερείς ενέργειες του προσφεύγοντος [ΦΟΔΣΑ], ούτε προβλέφθηκε ότι έκαστος ή από κοινού οι συμβληθέντες σύνδεσμοι διαχείρισης αποβλήτων, συνακόλουθα και ο καθολικός διάδοχός τους (ΦΟΔΣΑ), μπορούν να υπαναχωρούν από την προγραμματική σύμβαση».