ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ – Ενημέρωση για άδεια απόσταξης για τσίπουρο

Νέα

Μέχρι τις 10/12/2019 για το τρέχον έτος, οι αμπελοπαραγωγοί του Δήμου Αρταίων, οι οποίοι διαθέτουν έως ένα στρέμμα αμπέλια και επιθυμούν τη χορήγηση βεβαίωσης αμπελοπαραγωγού θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων που ανήκουν.
Με την αίτηση (δίνεται από το Δήμο), οι ενδιαφερόμενοι αμπελοπαραγωγοί πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω έγγραφα:
1. Αποδεικτικό για την ύπαρξη αμπελιού όπως:
α) Δήλωση ΟΣΔΕ στην οποία να εμφανίζεται το αμπέλι ή
β) Ε1 ή Ε9 οικ. έτους 2018 ή
γ) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πιστοποιεί την ύπαρξη του αμπελιού
2. Αστυνομική Ταυτότητα
3. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
Για την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, απαιτείται εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Δ/νση Ανάπτυξης-Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων (τηλέφωνα: 2681362289, 2681362136 πληρ.: Μαρία Ανδρέου, Αγγελική Λιάγκα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.