Ολοκληρώθηκε η εκδήλωση για την «έξυπνη» διαχείριση αποβλήτων

Εκδηλώσεις

Ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Μετσόβου, οι εργασίες της Ενημερωτικής Εκδήλωσης του Διασυνοριακού Έργου με τίτλο: «Κοινές Πρωτοβουλίες για Έξυπνη και Βιώσιμη διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» και με ακρωνύμιο “INTERNET OF BINS” το οποίο υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας (Interreg IPA CBC Greece – Albania 2014-2020).

Τη εκδήλωση παρακολούθησαν εκπρόσωποι από τους εταίρους του έργου και ενδιαφερόμενα μέρη από Φορείς και το Δήμο Μετσόβου, είτε δια ζώσης είτε και διαδικτυακά μέσω Skype, ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους.
Ομιλητές της συνάντησης ήταν ο Δήμαρχος Μετσόβου, κύριος Κωνσταντίνος Τζαφέας, ο Δήμαρχος Ζηρού, κύριος Νίκος Καλαντζής και η Εκπρόσωπος του Περιφερειακού Κέντρου Ανάπτυξης και Συνεργασίας, κυρία Matilda Naco. Και οι τρεις αναφέρθηκαν στις δράσεις που θα επιτελέσει ο καθένας τους ξεχωριστά ώστε να επιτύχουν το στόχο του έργου που είναι η αναβάθμιση της ικανότητας πολύ-επίπεδης διαχείρισης στερεών-δημοτικών αποβλήτων μέσω της υιοθέτησης καινοτόμων προσεγγίσεων/ μοντέλων βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων σε τοπικό επίπεδο αναφοράς.
Οι εταίροι του έργου:
-Δήμος Ζηρού (Επικεφαλής Εταίρος, Ελλάδα)
-Δήμος Μετσόβου (Δικαιούχος 2, Ελλάδα)
-Δήμος Αγίων Σαράντα (Δικαιούχος 3, Αλβανία)
-Περιφερειακό Κέντρο Ανάπτυξης και Συνεργασίας (Δικαιούχος 4, Αλβανία)
Η πράξη “INTERNET OF BINS” εντάσσεται στον Ειδικό Στόχο 1.1 του Προγράμματος «Αύξηση της δυναμικής των διασυνοριακών υποδομών στον τομέα των μεταφορών, της διαχείρισης των υδάτων και τωναποβλήτων» υπό τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προώθηση του περιβάλλοντος & βιώσιμες μεταφορές καιδημόσιες υποδομές». Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε € 653.366,98
Το έργο δομείται σε τρείς θεματικούς πυλώνες με γνώμονα τη διασυνοριακή εφαρμογή:
-Στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων-«έξυπνων» πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων και την αναβάθμιση της φέρουσας ικανότητας διαχείρισης και λειτουργίας αυτών μέσω της εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού και λογισμικού (τηλεμετρίας) διαχείρισης περιεχομένου των δημοτικών περιεκτών των αστικών αποβλήτων,
-Στον περιορισμό της αισθητικής όχλησης μέσω παρεμβάσεων υπογειοποίησης κάδων αστικών στερεών αποβλήτων σε κρίσιμα σημεία ενδιαφέροντος και
-Στην εφαρμογή φιλο-περιβαλλοντικών πρακτικών (κομποστοποίηση, καμπάνιες ευαισθητοποίησης, διαχειριστικά σχέδια αποβλήτων και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα).